Deel ons op: deel deze pagina op Facebook deel deze pagina op Twitter deel deze pagina op Google Plus addthis
Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de webpagina: iedere webpagina waarin Imago een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden;

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, of andere objecten;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

2. Imago spant zich er voor in om de inhoud van de webpagina regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

3. Imago verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

4. Imago is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen;

5. Imago behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de webpagina;

6. Imago behoudt zich het recht de webpagina zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de webpagina;

7. Behoudens deze disclaimer, is Imago niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Het is niet toegestaan:
- (delen van) de webpagina te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik,
- een aangepaste versie van de webpagina, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is Imago schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen,
- e-mail adressen of andere contactgegevens van de webpagina af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter.
- Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

U zult Imago, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.